Onze Stichting

De stichting beheert en exploiteert alle zorgactiviteiten maar ook het vastgoed. Samen met de leden van de Raad van Toezicht ( Ernst van Drumpt, Jan Willen Lindeman en Joke Wisseborn - Remigius ) en de bestuurder, Bram Sprey, dragen zij zorg voor de stichting en haar activiteiten. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen financiële vergoeding voor hun taken. De bestuurder ontvangt een vergoeding conform de CAO Gehandicaptenzorg.

De stichting kent drie doelstellingen:

1.

De Stichting heeft ten doel het met een christelijke houding (doen) verlenen van goede en passende zorg, waaronder begrepen huisvesting aan mensen met een (lichte) verstandelijke beperking en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.

2.

Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg.

3.

De Stichting beoogt een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te zijn en beoogt derhalve niet het maken van winst met hun professionele verantwoordelijkheid.

Maak een gift over naar ‘De hart voor thuis Stichting’ ( RSIN 861057466 ) op
rekeningnummer NL 15 RABO 0354 9898 12.

De stichting heeft de ANBI status.

Onze stiching blijft in beweging.
Lees ons jaarverslag en ontdek welke stappen de stichting het afgelopen jaar heeft gezet.